ទំព័រ​ដើម​ / Besada so spisovateľmi - Ľuboš Jurík a Ľubo Olach 13